Orar

Non-Stop

+40265.511.022

office@hyperbarichospital.ro

Livezeni Nr. 313

547365 jud. Mures

Follow Us
 

Legislatie

Hyperbarichospital  >  Legislatie

Domeniul Medical

 • LEGEA NR. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății;
 • LEGEA NR. 46/2003, a drepturilor pacientului;
 • LEGEA NR. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • LEGEA NR. 3/2021, privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 158/2005, privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
 • ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 124/1998, privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 423/2022, privind aprobarea programelor naţionale de sănătate;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
 • ORDINUL NR. 564/499/2021, pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora;
 • ORDINUL NR. 1091/2006, privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 • ORDINUL NR. 914/2006, pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare;
 • ORDINUL NR. 1761/2021, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;
 • ORDINUL NR. 1226/2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;

 Domeniul farmaceutic

 • LEGEA NR. 266/2008, a farmaciei;
 • LEGEA NR. 339/2005privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 720/2008, pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate;
 • ORDINUL NR. 75/2010, pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică;
 • ORDINUL NR. 639/2006pentru aprobarea Listei produselor, altele decât medicamentele, ce pot fi deţinute şi eliberate prin farmacii;

Managementul calității

 • LEGEA NR. 185/2017, privind asigurarea calității în sistemul de sănătate;
 • ORDINUL NR. 322/2019privind afișarea de către unitățile sanitare a informațiilor referitoare la acreditare, precum și pentru aprobarea modelului certificatului de acreditare a unităților sanitare cu paturi în cadrul celui de-al II-lea ciclu de acreditare;
 • ORDINUL NR. 1501/2016, privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice;

 

Resurse umane

 • LEGEA NR. 53/2003 – Codul Muncii;
 • ORDINUL NR. 1224/2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

 

Domeniul Financiar-contabil

PSI-SU

 

Diverse

"Mulțumesc domnului doctor Ion şi personalului de la centrul din Târgu Mureş, unde acum doi ani m-am tratat de necroza de cap femural, gradul 2. Acum sunt refăcută complet şi foarte fericită că am scăpat de amenințarea acestei boli urâte. Sper ca binele făcut să se întoarcă tuturor acestor oameni"

- Madalina I.

"De ce îi recomandăm? Deoarece sunt profesioniști, deștepți, calzi, frumoși, inteligenți. Iar cel mai important aspect este că le pasă! Mulțumim din suflet."

- Cristina H.

"Mult profesionalism şi tehnologie care probabil ar situa centrul acesta undeva în primele locuri în lume. Foarte sigur! Şi bineînțeles, cel mai simpatic doctor ever!"

- Andrea D.